O firmie
W Skrócie


Biuro projektowe:
ul .Niepodleg³o¶ci 34
38-400 Krosno
tel./fax: (+48 13) 432 49 04
Przydatne linki PDF Drukuj E-mail

Zapraszamy do ogl±dniêcia stron:

Szk³o Murano  - pod koniec XIII wieku wszystkie piece szklarskie z Wenecji zosta³y przeniesione dla bezpieczeñstwa na wysepkê Murano. Mia³o to zapobiec gro¼bie po¿arów w mie¶cie. Produkcja rozwija³a siê intensywnie i pod koniec XVw. szk³o weneckie zdominowa³o rynki europejskie.
Obok przedmiotów u¿ytkowych produkowano na Murano tak¿e kostki ze szk³a dla wspania³ych mozaik.

czytaj wiêcej  >>>

 

Opis skryptu w formie pdf. Dla zainteresowanych podajemy informacjê, i¿ pod tym adresem mo¿na przeczytaæ b±d¼ ¶ci±gn±æ ca³± zawarto¶æ publikacji. 

czytaj wiêcej >>>

 

© Copyright 2006 Polpiec