O firmie
W Skrócie


POLPIEC
ul.Bohaterów Westerplatte 23/5
38-400 Krosno
tel.fax: (+48 13) 436 10 99
e-mail:
info@polpiec.pl
Informacje o Firmie PDF Drukuj E-mail

 

 

  Firma "Polpiec" s.c. powsta³a 2.01.1996 r. na bazie grupy in¿ynierskiej maj±cej d³ugoletnie do¶wiadczenie w kompleksowym projektowaniu pieców szklarskich. Grupa ta wywodzi siê z Kro¶nieñskich Hut Szk³a gdzie ponad 20 lat zajmowa³a siê miêdzy innymi:
  • projektowaniem pieców szklarskich
  • nadzorem nad budow±
  • nadzorem nad rozgrzewem i ustawianiem pieców
  • nadzorem nad prawid³ow± prac± pieców w czasie ca³ej kampanii i opracowywanie na tej podstawie koncepcji nowych pieców.

  Niezale¿nie od pracy w KHS Krosno nasi in¿ynierowie projektowali dla innych hut szk³a oraz wspó³pracowali z innymi biurami projektowymi takimi jak:


  • Instytut Szk³a i Ceramiki - Kraków,

  • Nowa Technika - Kraków,

  •  Inpiec - Kraków,

  • Szk³o-Piec - Kraków,

  • Vidrex-Kraków.

   

  ImageImageImage

   

  © Copyright 2006 Polpiec